ZGODNA Z ART. 22 USTAWY O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ

 • Agent działa pod Firmą KOJRA Sp. z o.o.
 • Adres siedziby 05-077 WARSZAWA, Piłsudskiego 4B/2.
 • Agent jest wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod nr 11232882/A. Informację o wpisie można uzyskać na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. 2006 nr 178 poz 1316), to jest poprzez: 1) skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru, 2) uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, 3) skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych dostępny na stronie: https://rpu.knf.gov.pl/.
 • Agent działa na rzecz wielu towarzystw ubezpieczeniowych, na podstawie umów agencyjnych z:

Dział I:

TU Allianz Życie Polska S.A., Compensa TUnŻ S.A. VIG, STUnŻ Ergo Hestia S.A., Generali Życie TU S.A. (połączenie Concordia Życie S.A), Leadenhall Life, PZU Życie S.A., Uniqa TUnŻ S.A. (ex. AXA Życie); TUnŻ Warta S.A..

Dział II:

TUiR Allianz Polska S.A., Aviva TU Ogólnych S.A., Compensa TU S.A. VIG, STU Ergo Hestia S.A., Generali TU S.A, Generali Argo, Interrisk TU S.A. VIG, Leadenhall, MTU S.A., PZU S.A., Uniqa TU S.A. (ex. AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. ), TUiR Warta S.A., Wiener TU S.A., TUZ TUW, Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych “TUW”, TUW Pocztowy, Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, WAGAS S.A.

A także na podstawie innych umów niż agencyjne z udziałem podmiotów pośrednich z:

Link4 TU S.A., Euroins

 • Agent nie posiada udziałów ani akcji zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.
 • Obszar działania agenta – Rzeczpospolita Polska.
 • Wynagrodzenie Agenta ma formę prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej przekazywanej od towarzystw ubezpieczeniowych. Dopuszczalny jest również inny rodzaj wynagrodzenia o charakterze finansowym lub niefinansowym (np. konkursy, upominki firmowe, spotkania biznesowe, wyjazdy szkoleniowe).
 • Klient ma prawo składać reklamację na działalność towarzystw ubezpieczeniowych pisemnie drogą pocztową, osobiście w siedzibie t.u., telefonicznie, lub z wykorzystaniem aplikacji na stronach internetowych
 • Klient ma prawo składać reklamację na działalność agenta i osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne na jego rzecz pisemnie drogą pocztową, osobiście w siedzibie agenta, telefonicznie, lub mailem na adres: reklamacje@kojra.pl
 • Spory mogą być rozstrzygane również w drodze postępowania pozasądowego, m.in. w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonym przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl) na podstawie przepisów ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
 • Pozasądowe rozstrzyganie sporów jest ponadto prowadzone przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: www.knf.gov.pl).